Általános Szerződési Feltételek

Webáruház használat és általános szerződési feltételek

A HVG Kiadó Zrt. konferencia.hvg.hu weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

I. Az elektronikus szerződéskötés lépései

I.1.    Regisztráció webáruházunkba.

A   Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

I. 2.    Webáruházunkban a termék megrendelése.

I. 3.    A HVG a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a HVG, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.

I.4.    A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

I.5.    A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.


II/1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

II/1.1 A konferencia.hvg.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a HVG Kiadó Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 14.) (továbbiakban Kiadó) üzemelteti és tartja fenn.

II/1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az interneten is jelentkezhessenek a HVG Szemináriumok & Konferenciák rendezvényeire. 

II/1.3 A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  szabályai vonatkoznak.

II/1.4 A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik . A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai vonatkoznak.

II/1.5. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a  „jelentkezés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség.   Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

"Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.


Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze a konferencia@hvg.hu e-mail címen. 


II/2. ELÁLLÁS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

II/2.1. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján és az Elállási/Felmondási Tájékoztatónkban (az 1. sz. mellékletben) foglaltak szerint megilleti az elállás joga. 

II/2.2 A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Kiadó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

Abban az esetben, ha a fogyasztó a rendezvény dátuma előtti 3 napban áll el vásárlási jogától, a Kiadó a részvételi díj 50%-át köteles neki visszatéríteni.

II/2.3. Kiadót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.


II/3. FIZETÉSI MÓDOK

II/3.1 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

Fizetési módok

(a)   Banki átutalással

(b) Bankkártyás fizetéssel

I/3.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy banki átutalás esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére 

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki.


II/4. RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT HANG- ÉS KÉPFELVÉTEL

II/4.1 A rendezvényre regisztráló hozzájárul, hogy a HVG Kiadó Zrt. által szervezett rendezvényeken készített fényképeket és videofelvételeket, a HVG Kiadó Zrt és a rendezvény támogató Partnerei (lásd aktuális konferencia oldal támogatói menüpontja) saját vagy Facebook oldalára vagy egyéb szociális média felületeire feltöltse. Résztvevő tudomással bír arról, hogy a fenti hozzájárulást a konferencia@hvg.hu e-mail címre küldött e-mailben visszavonhatja.


II/5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

II/4.1 Kiadó fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Kiadó a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

II/4.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Kiadó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.


Budapest, 2019. augusztus 1.

+36 1 436 2442

konferencia@hvg.hu

Minden jog fenntartva. © 2012 - 2019 HVG Kiadó Zrt.


A HVG Kiadó Zrt.  konferencia.hvg.hu weboldalának általános vásárlási feltételei

1. sz. melléklete

Elállási/Felmondási Tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

A Honlapon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak, a fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF általános rendelkezései szerinti elállási és egyéb jogok, valamint hibás teljesítés esetén a fogyasztót megilletik a jelen ÁSZF-ben részletezett szavatossági jogok is.

Amennyiben a megrendelő a rendezvény dátuma előtti 3 napban mondja le a részvételt, a részvételi díj 50%-át köteles megtéríteni a Kiadó számára.